Django/AWS Deployment Pipeline

Tobias Abdon

Founder & Author

Sat 16 Sep 2017

This diagram shows how the Diagramy deployment pipeline is configured.